واقعیتی درون واقعیت

واقعیتی درون واقعیت
واقعیت چیست و از کجا می دانیم؟