شوماخر هم که باشی، گواهینامه ات...

شوماخر هم که باشی، گواهینامه ات...
زمانی که دیگر معاینه چشم کافی نیست!