آلزهایمر و کوه یخی

آلزهایمر و کوه یخی
مقدمهبا افزایش جمعیت سالمندان و درنتیجه گسترش دمانس[1]و بالتبع افزایش...