آگاهی کوانتومی

آگاهی کوانتومی
آیا فیزیک کوانتومی و علوم اعصاب می توانند به عنوان آگاهی کوانتومی ادغا...