کلمه ای به نام آگاهی

کلمه ای به نام آگاهی
آیا ما بدون زبان و کلمات همچنان آگاهیم؟