تفاوت واقعیت و ایده

تفاوت واقعیت و ایده
اگر بدون اینکه بخواهیم مانند دکارت به همه چیز شک کنیم، می‌توانیم این م...