زمانِ بدونِ حرکت یا حرکتِ بدونِ زمان؟

زمانِ بدونِ حرکت یا حرکتِ بدونِ زمان؟
این روزها- در این مکان جغرافیایی که ما به ناچار در آن قرار گرفته‌ایم-...