علم برای علم یا علم برای عمل؟!

علم برای علم یا علم برای عمل؟!
هدف علم را فربه سازی خود علم باید دانست یا وسیلت تحقق هدفی دیگر؟ یا هر...