هوش مصنوعی : ذهن منحصربه فرد یا ذهن انسان گرا

هوش مصنوعی : ذهن منحصربه فرد یا ذهن انسان گرا
?بخش اول : هوش مصنوعی و دو پرسش مهم? شاید بتوان نقطه ی شروع فعالیت حوز...