قارچی که مگس‌ها را به معنای واقعی کلمه زامبی می‌کند!

قارچی که مگس‌ها را به معنای واقعی کلمه زامبی می‌کند!
جفت‌گیری مگس نر فریب خورده با جسد مگس مادۀ زامبی یک سؤال مهم در رفتارگ...