چرا باید فیلم اینتراستلار را ببینیم و فلسفه زمان

چرا باید فیلم اینتراستلار را  ببینیم و فلسفه زمان
شاید عنوان این مقاله برای کسانی که فیلم اینتراستلار ( در میان ستارگان...