وقتی معتادِ قیاس با دیگران می‌شویم

وقتی معتادِ قیاس با دیگران می‌شویم
ما انسان‌ها معتاد قیاس با دیگرانیم و هر روزه برای ارزیابی خود از آن اس...