معرفی کتاب introduction to implicit bias

معرفی کتاب introduction to implicit bias
معرکی کتاب آشنایی با سوگیری پنهان