استخدام در دو راهی سلارزی | یک نمایشنامه فلسفی

استخدام در دو راهی سلارزی | یک نمایشنامه فلسفی
نمایشنامه‌ای درباره راز معرفت شناسی ادراک