مروری بر آنچه دوگانه انگاری ویژگی می‌گوید- بخش اول

مروری بر آنچه دوگانه انگاری ویژگی می‌گوید- بخش اول
بخش اول: مقدمه‌ای بر دیدگاه‌های متافیزیکی