سیناپس های الکتریکی نورون های ما ماده تاریک مغز هستند

سیناپس های الکتریکی نورون های ما ماده تاریک مغز هستند
اینها سیناپس‌های شیمیایی آشنایی نیستند، بلکه مجموعه دیگری هستند، سیناپ...