مکانیک کوانتومی و برداشت‌های فلسفی

مکانیک کوانتومی و برداشت‌های فلسفی
در نیمه اول قرن بیستم، مکانیک کوانتومی توسط بزرگانی مثل پلانک، اینشتین...