چرا طرفداری کردن مهم و البته خطرناک است؟

چرا طرفداری کردن مهم و البته خطرناک است؟
چرا طرفداران فوتبال اینچنین سویه دار و پافشار اند بر سر طرفداری خود؟...