چگونه مطمئن شویم که مطمئن نیستیم؟

چگونه مطمئن شویم که مطمئن نیستیم؟
پارادوکس های منطقی زیادی وجود دارند اما همه آن‌ها بصورت گزاره‌هایی هس...