مروری بر آنچه دوگانه‌انگاری ویژگی می‌گوید- بخش سوم.ج

مروری بر آنچه دوگانه‌انگاری ویژگی می‌گوید- بخش سوم.ج
پوزیتیویسم منطقی