اگر عقلانی واقعی باشد، آنگاه اراده آزاد واقعی است یا عقلانی؟

اگر عقلانی واقعی باشد، آنگاه اراده آزاد واقعی است یا عقلانی؟
هگل، یکی از بزرگ ترین فلاسفه ایده آلیست آلمانی، اساس فلسفه خود را بر "...