تجربۀ اول شخص خودش وجود دارد

تجربۀ اول شخص خودش وجود دارد
در نوشته‌های قبلی، سعی کردم صورت بندی یک تبیین تماماً علمی از واقعیت ر...