آری! شواهدی برای طراحی هوشمندانه مغز وجود دارد

آری! شواهدی برای طراحی هوشمندانه مغز وجود دارد
اگر مغز ما هوشمندانه طراحی نشده بود، هیچ دلیلی برای باور هر چیزی که حو...