صدا از کجا می آید؟

صدا از کجا می آید؟
محققین علوم اعصاب دانشگاه MIT یک مدل کامپیوتری را توسعه دادند که می تو...