بله، مغز انسان پیچیده ترین چیز در جهان است!

بله، مغز انسان پیچیده ترین چیز در جهان است!
اما این حتی قابل توجه ترین چیز در مورد مغز ما نیستاین سوال توسط جیمر ت...