بررسی یک ادعا: ما نشان داده ایم که سگ ها می توانند "مفاهیم انتزاعی" را تشکیل دهند

بررسی یک ادعا: ما نشان داده ایم که سگ ها می توانند "مفاهیم انتزاعی" را تشکیل دهند
وقتی چنین ادعایی با این گزاره که انسان‌ها «بالاخره از نظر شناختی منحصر...