حرکت و خودِ دکارتی

حرکت و خودِ دکارتی
پیوستگی؛ ذهن و بدن