پرسش های فلسفی چقدر عمیق اند؟

پرسش های فلسفی چقدر عمیق اند؟
فلسفه آنقدر موضوع پیچیده و در عین حال جذابی است که حتی وجود خودش را هم...