ژن های زامبی که از مرگ ما جان سالم به در می برند

ژن های زامبی که از مرگ ما جان سالم به در می برند
مرگ رویدادی است که بیشتر شبیه یک فرآیند است. برخی از سلول های مغز حتی...