رنگ، خیال یا احساس؟

رنگ، خیال یا احساس؟
رنگ ها واقعا چیستند؟ نگاهی بر یک نظریه