رضا و راضیه | یک نمایشنامه فلسفی

رضا و راضیه | یک نمایشنامه فلسفی
در این نوشته تلاش کردم تا با یک نمایشنامه مسئله نفوذ شناختی را توصیح ب...