مسئله استقراء و توانایی‌های ذهن انسان

مسئله استقراء و توانایی‌های ذهن انسان
مسئله استقراء و توانایی‌های ذهن انسان چه توانایی ویژه‌ای در ذهن ما وجو...