تاریخچه مساله معرفت_ بخش چهارم

تاریخچه مساله معرفت_ بخش چهارم
ما همواره با یک سری دوگانگی، چه در مفاهیم ذهنی، چه در جهان بیرونی روبر...