حکایت چربیدن سیلی نقد بر حلوای نسیه(2)

حکایت چربیدن سیلی نقد بر حلوای نسیه(2)
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد....