خویشتن‌آگاهی و خودِ دکارتی ۲

خویشتن‌آگاهی و خودِ دکارتی ۲
این درک برای من است!گزارش‌های ما از شرایط مختلف حسّی اگر بازنمایی ذهنی...