آیا می‌توانیم ایده عملکرد را از مطالعه بیولوژی حذف کنیم؟

آیا می‌توانیم ایده عملکرد را از مطالعه بیولوژی حذف کنیم؟
سوال  این است که آیا مجلات زیست‌شناسی می‌توانند آنچه را که نداده‌اند،...