«آن» حال که از ما رفت و بازنگشت...

«آن» حال که از ما رفت و بازنگشت...
آندر ادامه بحث ادراک و زمان و تعریف ملزومات این رابطه به واژه ساده و ا...