جهان‌هایِ موازیِ ما کرم‌چاله هم دارد؟

جهان‌هایِ موازیِ ما کرم‌چاله هم دارد؟
حباب‌ها یا جهان‌ها؛ تصویری از امکان واقعیّت‌هاآخرین فرضیه استیون هاوکی...