ایستگاه پایانی حرکت: دیرند

ایستگاه پایانی حرکت: دیرند
حرکت بی‌زمان؟تعریف نسبی‌گونه حرکت در نظر دکارت با تعریف دقیق‌تر او از...