رابطه فلسفه و مردم، فهم عادی و فهم فلسفی

رابطه ی فلسفه حاضر در زندگی یک عامی و فلسفه ی حاضر در اوراق اندیشه های...