با تیغ اوکام، ایده هایتان را به آرایشگاه ببرید

با تیغ اوکام، ایده هایتان را  به آرایشگاه ببرید
اصل اقتصاد فکر (تیغ اوکام)اگر تاریخ تفکر انسانی را در هر شاخه ای از عل...