تجربیات نزدیک به مرگ ( NDE ) : توهّم یا تجرّد ؟

تجربیات نزدیک به مرگ ( NDE ) : توهّم یا تجرّد ؟
تعریف near death experience : NDE رویدادهایی هستند که برخی افراد در ح...