ذهن و واقعیت

ذهن و واقعیت
آنگاه که در فلسفه ذهن سخن از آگاهی و شناخت به میان می آید، تا چه انداز...