مروری بر آنچه دوگانه‌انگاری ویژگی می‌گوید- بخش سوم.الف

مروری بر آنچه دوگانه‌انگاری ویژگی می‌گوید- بخش سوم.الف
رئالیسم