پسامقدمه: چگونه با یک سینوسیِ مدام، همدلی کنیم؟

پسامقدمه: چگونه با یک سینوسیِ مدام، همدلی کنیم؟
چون تنگ شد برايشان زمين با آن فراخى و تنگ آمد برايشان خودهایشان بدانست...