اندر حکایتِ چربیدنِ مدامِ سیلیِ نقد بر حلوای نسیه(۱)!

اندر حکایتِ چربیدنِ مدامِ سیلیِ نقد بر حلوای نسیه(۱)!
آیا اقتصاد بیمار یقه ژنتیک را هم خواهد گرفت؟A bird in the hand is wort...