تکه هایی از یک کل غیرمنسجم1(یا یک سینوسی گسسته)

تکه هایی از یک کل غیرمنسجم1(یا یک سینوسی گسسته)
مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا یا چه بوده است مراد وی از این ساخت...