ذهن و واقعیت | بخش سوم

ذهن و واقعیت | بخش سوم
در ادامه بررسی نظریه‌های ادراک و سنجش تطبیقی با واقعگرایی فلسفی، نظری...