پدوفیلی که کنترلی روی خود نداشت!

پدوفیلی که کنترلی روی خود نداشت!
داستان مردی که چالش‌های مختلفی را برای علم و فلسفه قرار داد: تا چه حد...