اکنون و این‌جا می‌اندیشم؛ پس هستم!

اکنون و این‌جا می‌اندیشم؛ پس هستم!
اکنون، این‌جا؛ می‌اندیشم؛ پس هستم!آیا تاکنون به جدایی زمان و مکان برای...